botafe.pl

Portal ogólnotematyczny

faktoring
Biznes

Jak faktoring wpływa na relacje z klientami i kontrahentami?

Faktoring to forma finansowania przedsiębiorstw, która systematycznie zyskuje na popularności. W jaki sposób działa? Jak faktoring wpływa na relacje z klientami i kontrahentami? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Czym jest i jak działa faktoring?

Jak wspomniano we wstępie faktoring forma finansowania przedsiębiorstw, która systematycznie zyskuje na popularności. Polega bowiem na wykupie wierzytelności przez faktora (firmę faktoringową) od przedsiębiorcy, czyli faktoranta. W efekcie kontrahent spłaca należność wynikającą z faktur nie przedsiębiorcy, a firmie faktoringowej, która wykupiła wierzytelność. Przedsiębiorca błyskawicznie odzyskuje natomiast swoje pieniądze, które może przeznaczyć na dowolny cel. W praktyce występują różne rodzaje faktoringu, a najczęściej spotykany podział dokonywany jest na podstawie przejęcia ryzyka ewentualnej niewypłacalności kontrahenta przez faktora. Pozwala to wyróżnić faktoring z regresem (niepełny – bez przejęcia ryzyka niewypłacalności dłużnika) oraz bez regresu (pełny – faktor przejmuje ryzyko niewypłacalności kontrahenta).

Zalety faktoringu

Z czego wynika rosnąca popularność faktoringu? Przede wszystkim z licznych zalet tej formy finansowania, wśród których należy wymienić między innymi:

  • możliwość szybkiego odzyskania środków zamrożonych w fakturach, które można przeznaczyć na dowolny cel, czyli zarówno pokrycie bieżących kosztów działalności, jak i inwestycje;

  • poprawę płynności finansowej przedsiębiorstwa oraz ograniczenie ryzyka wystąpienia zatorów płatniczych, co jest efektem tego, że firma nie musi czekać na zapłatę od kontrahenta;

  • minimum formalności, ponieważ firmy faktoringowe nie wymagają przedstawiania dużej ilości dokumentów, a decyzja o przyznaniu finansowania wydawana jest bez zbędnej zwłoki;

  • dostępność, ponieważ z faktoringu mogą korzystać nie tylko duże, ale również małe firmy. Co więcej, jest on dostępny również dla przedsiębiorstw, które istnieją od niedawna, a co za tym idzie nie mają możliwości uzyskania kredytu;

  • możliwość korzystania z finansowania online, co jest nie tylko szybkie, ale również wygodne;

  • brak obciążania zdolności kredytowej, dzięki czemu przedsiębiorstwo może ubiegać się o kredyt na inne cele;

  • możliwość zdyscyplinowania kontrahenta do dokonywania terminowych spłat należności.

Faktoring a relacje z klientami i kontrahentami

Faktoring to forma finansowania, która nie wpływa negatywnie na relacje z klientami i kontrahentami. Dzieje się tak, ponieważ z punktu widzenia dłużnika zarówno wysokość zadłużenia, jak i ustalony wcześniej termin spłaty pozostaje bez zmian. Jedyną różnicę stanowi fakt, że należność musi zostać spłacona na nie na rzecz przedsiębiorstwa wystawiającego fakturę, ale firmy faktoringowej, która przejęła wierzytelność. Patrząc na to z drugiej strony można znaleźć natomiast pozytywy, ponieważ przedsiębiorstwo korzystające z faktoringu nie musi czekać na spłatę należności przez kontrahentów, a co za tym idzie może oferować im znacznie dłuższe terminy płatności, co sprawia, że oferta staje się jeszcze bardziej atrakcyjna, a firma jest w stanie uzyskać przewagę nad konkurencją.

W tym miejscu warto wrócić również do wspomnianych już rodzajów faktoringu. Wyróżnić można bowiem faktoring jawny, w przypadku którego dłużnik informowany jest o zawarciu umowy faktoringowej oraz faktoring tajny, kiedy pozostaje to tajemnicą. W tym drugim przypadku kontrahent spłaca należność na rzecz przedsiębiorcy, który przekazuje ją do firmy faktoringowej, która wcześniej wypłaciła mu środki zamrożone w fakturach. Ten typ faktoringu stosuje się w przypadku faktoringu z regresem, czyli bez przejęcia przez faktora odpowiedzialności za ewentualną niewypłacalność dłużnika. Niepowiadomienie go o zmianie wierzyciela wyklucza bowiem możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu niewywiązywania się z płatności.

Podsumowując należy stwierdzić, że faktoring to forma finansowania, która nie wpływa negatywnie na relacje z kontrahentami i klientami. Jest to zatem kolejny argument przemawiający za tym, by z niej korzystać, na co decyduje się coraz więcej przedsiębiorstw.