Instrukcja rejestracji pielgrzymów

instrukcja rejestracja pielgrzymowRejestracja na ŚDM Kraków 2016 dla pielgrzymów z Polski przebiega za pośrednictwem Diecezjalnych Centrów ŚDM i odbywa się grupami. Każda grupa będzie koordynowana i reprezentowana przez Opiekuna i jego Zastępcę, którzy muszą być pełnoletni. Sugerowany przedział wiekowy uczestników ŚDM, to 14-30 lat. Opieka nad niepełnoletnimi zostanie powierzona Opiekunowi grupy, za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych uczestnika.

Proces rejestracji grup składa się z dwóch faz: Fazy 1 i Fazy 2.

Faza 1
W pierwszej fazie rejestracji, możliwa jest rejestracja dowolnej grupy liczącej od 1 do 5.000 uczestników (tzw. „makrogrupa”). To już jest gotowe.
W pierwszej fazie są wymagane jedynie niektóre dane ogólne: kraj pochodzenia grupy, imię, nazwisko i kontakt do Opiekuna grupy, przewidywana liczba uczestników, język itp. W tej fazie nie będą wymagane żadne opłaty.
Wszystkie podmioty – od Konferencji Episkopatów, poprzez Ruchy, Stowarzyszenia i Wspólnoty, aż po diecezje i parafie – w pierwszej fazie rejestracji zadeklarują zamiar udziału w ŚDM, podając orientacyjną liczbę pielgrzymów, aby Komitet Organizacyjny w Krakowie mógł odpowiednio zorganizować ich przyjęcie oraz miejsca spotkań.
Na zakończenie pierwszej fazy rejestracji zostaje utworzone konto, poprzez które Opiekun grupy (lub jego Zastępca) ma dostęp do strefy użytkownika, w celu uzupełnienia lub zmiany danych już wprowadzonych. Po zatwierdzeniu zgłoszenia przez Komitet Organizacyjny ŚDM (które nastąpi maksymalnie w ciągu 3 dni), przez utworzone konto będzie możliwe przejście do drugiej fazy rejestracji.
W przypadku rejestracji grup z naszej diecezji (podobnie jest dla całej Polski) makrogrupę zgłasza Centrum ŚDM. Do niej dołączają wszystkie podgrupy (faza 2), co umożliwia uzyskanie 10% zniżki.

Faza 2
Makrogrupę stworzoną przez diecezjalne Centrum ŚDM dzieli się na podgrupy, z których każda nie może liczyć więcej niż 150 osób oraz musi mieć własnego Opiekuna i Zastępcę. W tym celu, Opiekun makrogrupy będzie musiał podać imię, nazwisko oraz adres e-mail Opiekuna i Zastępcy każdej podgrupy (Opiekun i/lub Zastępca makrogrupy, wskazany w pierwszej fazie, może być Opiekunem i/lub Zastępcą tylko jednej z podgrup). Tworzenie podgrup może odbywać się etapami, w miarę jak będą pozyskiwanie konieczne dane.
Każdej podgrupie zostanie przydzielone konto do logowania się do własnej strefy użytkownika oraz numer rejestracyjny, który odtąd będzie konieczny we wszystkich kontaktach z Komitetem Organizacyjnym ŚDM w Krakowie i Papieską Radą ds. Świeckich, a także przy przelewach bankowych i płatnościach.
Zakładki wymagające podania bardziej szczegółowych danych w celu dokończenia drugiej fazy rejestracji, będą mogły być wypełnione bezpośrednio przez Opiekuna podgrupy albo przez Opiekuna makrogrupy, po zalogowaniu się do strefy użytkownika.
Opiekun musi również dokonać wyboru „pakietu pielgrzyma” (http://www.krakow2016.com/pakiet-pielgrzyma), najbardziej odpowiedniego dla potrzeb podgrupy (z zakwaterowaniem lub bez, z wyżywienia lub bez itd.) i zadbać o dokonanie płatności przelewem bankowym lub za pomocą karty kredytowej, zgodnie z informacjami, które zostaną podane w trakcie procedowania płatności.
Pojawi się również prośba o ofiarę w wysokości 10 euro od osoby na Fundusz Solidarnościowy, aby umożliwić młodym z krajów będących w trudnej sytuacji ekonomicznej udział w ŚDM. Również w tej drugiej fazie będzie możliwe zarejestrowanie grupy jako „międzynarodowej”.
Każdą podgrupę musi charakteryzować ten sam rodzaj uczestnictwa w ŚDM (takie same daty przyjazdu i wyjazdu, taki sam rodzaj „pakietu pielgrzyma”). Komitet Organizacyjny w Krakowie dołoży wszelkich starań, aby każdej podgrupie przydzielić wspólne miejsce katechezy oraz – w przypadku prośby o zakwaterowanie – wspólne miejsce noclegu lub przynajmniej w tej samej strefie.
Aby ułatwić organizację i przyjęcie grup, będzie wymagane podanie szczegółowych danych dotyczących kapłanów, osób niepełnosprawnych, a także pielgrzymów, którzy wymagają wizy na wjazd do Polski. Dla każdej osoby niepełnoletniej, Opiekun grupy będzie musiał pobrać z systemu odpowiedni formularz zgody na uczestnictwo w ŚDM, który powinni podpisać rodzice lub opiekunowie prawni danego uczestnika.
Po zakończeniu rejestracji i uiszczeniu składki za pakiety, Opiekun (lub Zastępca) będzie mógł wydrukować voucher, który należy okazać w dniu przyjazdu do Krakowa, w odpowiednim punkcie przyjęcia wskazanym na voucherze; na tej podstawie Opiekun będzie mógł odebrać plecaki pielgrzyma i przekazać je członkom swojej grupy wraz z materiałami niezbędnymi do uczestnictwa w ŚDM.

Ostatnio zmienianypiątek, 13 November 2015 09:29